Budniok Technika > Regulamin sklepu internetowego

Regulamin

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określającym prawa i obowiązki osób korzystających ze sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.budniok.com.pl, prowadzonego przez Usługodawcę.

II. DEFINICJE

1. Następującym wyrażeniom użytym w tekście niniejszego Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy.

Informacje handlowe – informacje o towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

Hasło – zestaw znaków alfanumerycznych konieczny do autoryzacji Użytkownika podczas logowania do Konta. Hasło jest określane samodzielnie przez Użytkownika podczas rejestracji Konta.

Klauzule – zgody w formie tzw. „check-boxów” w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego na etapie składania Zamówienia, których zaznaczenie oznacza zgodę na treść niniejszego Regulaminu, treść Polityki Prywatności Sklepu internetowego, przetwarzanie danych osobowych w myśl Regulaminu, Polityki Prywatności, a także dla realizacji procesu sprzedaży i procesów towarzyszących, zgodę na kontakt telefoniczny i e-mailowy we wcześniej wskazanym celu, odrębnie – zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym spersonalizowanych oraz newslettera za pomocą wskazanych form komunikacji, a także przetwarzanie danych w tym celu.

Klient – strona Umowy Sprzedaży kupująca Towar od Sprzedawcy i płacąca za niego cenę.

Komentarz – opinia Usługobiorcy dotycząca Towaru będącego przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22 1Kodeksu cywilnego).

Konto – zespół funkcjonalności Sklepu internetowego, dostępny po uprzedniej rejestracji.

Formularz Zamówienia (Koszyk)– elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Użytkownik/Usługobiorca precyzuje warunki Umowy Sprzedaży w celu złożenia Zamówienia.

Login – adres poczty elektronicznej Użytkownika lub unikalna nazwa Użytkownika używana podczas zakładania Konta i każdoczesnego logowania się do Konta.

Polityka Prywatności – oddzielny od Regulaminu dokument stanowiący zasady pozyskiwania, przechowywania i udostępniania zbieranych danych osobowych przez Usługodawcę, a także określający prawa Użytkownika/Usługobiorcy w tym zakresie.

Sklep internetowy – to strona internetowa o adresie www.sklep.budniok.pl.

Sprzedawca– strona Umowy sprzedaży dostarczająca Towar i pobierająca cenę

Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.

Treści – teksty, zdjęcia, filmy umieszczane na stronie Sklepu internetowego przez Usługobiorcę.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Usługodawcą jako Sprzedającym a Usługobiorcą jako Klientem (kupującym). W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów. Na treść umowy składa się zamówienie.

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegająca na wyświetlaniu Użytkownikowi treści stron Sklepu internetowego, posiadaniu Konta w Sklepie internetowym, korzystaniu z Formularza Zamówienia, korzystaniu z formularza reklamacji w celu zawiadomienia Usługodawcy o niezgodności w dostawie lub wadzie Towaru, korzystaniu z formularza zwrotu w celu odstąpienia od umowy sprzedaży towaru, korzystaniu z konfiguratorów, zamieszczaniu Treści w Sklepie internetowym. Usługi są świadczone nieodpłatnie. Umowa, której przedmiotem jest założenie Konta jest zawarta na czas nieoznaczony. Pozostałe usługi są świadczone przez czas oznaczony wynikający z istoty danej funkcjonalności Sklepu internetowego lub decyzji Użytkownika/Usługobiorcy o zakończeniu korzystania z danej Usługi.

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Sklepu internetowego. Usługobiorca jest Klientem w rozumieniu Umowy sprzedaży. Osoba fizyczna zakładająca Konto w Sklepie internetowym oświadcza, że posiada zdolność do czynności prawnych, chyba, że przepisy pozwalają na zawarcie umowy również przez osobę posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoba zakładająca Konto w imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej oświadcza, że jest upoważniona do działania w imieniu tej osoby.

Usługodawca – Budniok Technika Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Gabriela Narutowicza 79, 43-502 Czechowice-Dziedzice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Bielska-Białej, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000692763, legitymująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 547-218-31-57, REGON: 368142232, Biuro sprzedaży tel.: 32 737 57 15, e-mail: sklep@budniok.com.pl, (dalej również BT). Usługodawca jest Sprzedawcą Umowy sprzedaży.

Użytkownik – osoba (człowiek) używająca Sklepu Internetowego, bezpośrednio obsługująca urządzenie końcowe (komputer, tablet, smarfon, smart-zegarek itd.).

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży. Poprzez Zamówienie rozumie się Ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, jaką Usługobiorca składa Usługodawcy, a ten przyjmuje ją oświadczając, że przyjmuje zamówienie do realizacji.

2. Regulamin jest udostępniony do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalenia na stronie Sklepu internetowego, w zakładce „Regulamin”.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ USŁUGODAWCA

Wymagania techniczne, które musi spełnić Usługobiorca, aby korzystać z Usług za pośrednictwem strony WWW: podłączenie do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Edge, Opera, Firefox, Chrome lub Safari w najwyższej wersji, rozdzielczość ekranu minimum 1024×768, włączona opcja akceptacji “cookies”, aktywny interpretator JavaScript, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

IV. WARUNKI ZAWIERANIA, WYKONYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Konto

1) Użytkownik może założyć Konto w toku składania Zamówienia lub bez konieczności jednoczesnego zakupu towaru w Sklepie internetowym.

2). Zakładając konto użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności, a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, kontakt e-mailowy i telefoniczny (akceptuje Klauzule) w celu świadczenia Usług.

3) Użytkownik zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracji prawdziwych danych.

4) Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za skutki udostępniania przez siebie Loginu i Hasła osobom trzecim, w szczególności niepowołanym. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za dysponowanie swoim kontem przez osoby trzecie.

5) Usługobiorca ma prawo odstąpić od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną (zamknąć swoje Konto) w dowolnym terminie, bez okresu wypowiedzenia. W ramach rozwiązania umowy ma prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, co szczegółowo reguluje Polityka Prywatności. Bieżące sprawy wynikające z umów sprzedaży pozostają niezależne, w tym realizacja Zamówień, kwestie finansowe, prawo do reklamacji, rękojmi, odstąpienia od umowy czy inne kwestie wynikające z przepisów prawa.

2. Formularz Zamówienia

1) Usługa Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Usługobiorcę pierwszego Produktu do koszyka w Sklepie internetowym, a ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia z obowiązkiem zapłaty albo z chwilą wcześniejszego zamknięcia strony Sklepu internetowego bez złożenia Zamówienia.

2) Korzystanie z Formularz Zamówienia polega na precyzowaniu warunków Umowy Sprzedaży, takich jak ilość i rodzaj Towaru, sposób dostawy, sposób płatności, miejsce dostarczenia Towarów oraz – jeżeli rozpoczął korzystanie z Formularza Zamówienia bez uprzedniego zalogowania się do Konta – danych identyfikujących Usługobiorcę.

3) Usługobiorca może korygować wcześniej wprowadzone dane w Formularzu Zamówienia do chwili finalizacji Zamówienia. Usługobiorca może w każdej chwili przerwać proces wypełniania Formularza Zamówienia poprzez zamknięcie strony Sklepu internetowego lub poprzez wyjście z Formularza Zamówienia i przejście na inną stronę Sklepu. Towary dodane do Koszyka pozostają zapisane w Koszyku przez czas obowiązywania ciasteczek.

4) Dodanie Towaru do Koszyka nie jest równoznaczne z potwierdzeniem dostępności Towaru na potrzeby Zamówienia. Finalnie dostępność Towaru jest weryfikowana po złożeniu zamówienia, które jest traktowane jako złożenie oferty zakupu towarów. Sprzedawca akceptuje ofertę przesyłając Klientowi informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

3. Zamieszczanie Treści

1) Usługodawca udostępnia możliwość zamieszczania Treści w postaci Komentarzy o Towarach będących w ofercie Sklepu internetowego, a które Usługobiorca zakupił.

2) W celu zamieszczenia Komentarza konieczne jest zalogowanie się do Konta.

3) Zamieszczanie Treści odbywa się za pośrednictwem odpowiedniego formularza

4) Zamieszczone Treści nie są traktowane jako dane osobiste i nie podlegają usunięciu na żądanie – zgodnego z Polityka Prywatności.

5) Zamieszczone Treści są prywatnymi opiniami Usługobiorcy i nie mogą być traktowane jako opinie, deklaracje i oświadczenia Usługodawcy. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści.

6) Dodawane przez Usługobiorców Treści nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, adresów e-mailowych, nr komunikatorów, wizerunku osób fizycznych, linków do innych stron poza domeny budniok.com.pl i jej subdomen oraz poza profilami, kanałami lub kontami prowadzonymi przez Usługodawcę w mediach społecznościowych, linków do filmów w serwisie YouTube, ocen serwisów Usługodawcy oraz serwisów producentów, zdjęć i grafik nie związanych z Towarem lub zastosowaniem Towaru. Zabronione jest dodawanie opinii nieprawdziwych, pisanych na zamówienie osób trzecich, w celu wprowadzenia w błąd innych osób w zakresie posiadania lub nieposiadania określonych cech przez Towary będące przedmiotem opinii. Dodawane treści nie mogą również naruszać praw osób trzecich.

7) Treści nie mogą być kopiowane z innych treści, których autorem jest lub nie jest Usługobiorca, znajdujących się w Internecie.

8) Treści nie mogą stanowić reklamy, której formy są zakazane przepisami ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003.153.1503 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23.07.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (DZ.U. 2016.3 ze zm.)

9) Jeżeli Treści stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami), Usługobiorca będący jej autorem zwany dalej Licencjodawcą, zamieszczając Treści w Sklepie Internetowym udziela Usługodawcy, zwanemu dalej Licencjobiorcą, na czas nieoznaczony licencji nieodpłatnej, niewyłącznej, przenoszalnej, z prawem do udzielania sublicencji, bez ograniczeń terytorialnych, na korzystanie z ww. utworów na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz udziela mu nieodpłatnie, nieograniczoną czasowo oraz terytorialnie zgodę na korzystanie z opracowań ww. utworów, na ww. polach eksploatacji oraz zobowiązuje się nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych, terytorialnych, nie wykonywać przysługujących mu autorskich praw osobistych do ww. utworów. Termin obowiązywania licencji lub sublicencji rozpoczyna bieg, począwszy od dnia umieszczenia utworu na stronie Sklepu internetowego.

10) Usługodawca ma prawo moderować Treści pod względem ich zgodności z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa. Usługodawca ma prawo nie publikować Treści w przypadku, gdy w jego ocenie nie spełniają warunków, o których mowa powyżej.

11) Prawo poinformowania Usługodawcy o naruszeniach przez Treści, praw Usługodawcy, Usługobiorcy lub praw osób trzecich, przepisów prawa, Regulaminu lub Polityki prywatności może zawiadomić każdy.

V. PŁATNOŚĆ

1. Ceny wszystkich Towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, jeśli są podane, prezentowane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Niektóre Towary zawierają zamiast ceny informację „zapytaj o cenę”. Oznacza to, że cena Towaru podlega częstym i znacznym wahaniom rynkowym, lub może być w bardzo dużej mierze uzależniona od potrzebnej ilości. Dlatego też Usługodawca wycenia takie Towary tylko na żądanie Usługobiorcy podając dodatkowo termin ważności ceny (oferty). Żądanie kwotowania może zostać złożone e-mailowo na adres sklep@budniok.com.pl lub biuro@budniok.com.pl.

3. Ceny Towarów domyślnie nie zawierają kosztów dostawy.

4. Cena (koszt) dostawy Towarów jest obliczana dynamicznie i zależy od ilości, wagi i wymiarów Towarów; może też być zerowa po spełnieniu określonych wymogów minimum logistycznego.

5. Podatkowym dowodem sprzedaży jest:

 • Paragon z kasy fiskalnej, dodawany w formie papierowej do paczek – dla Klientów będących Konsumentami,
 • Faktura VAT, generowana jedynie w formie elektronicznej, wysyłana e-mailowo w formacie PDF na adres e-mail Klienta – dla Klientów nie będących Konsumentami.

6. Klienci nie będący Konsumentami zgadzają się na otrzymanie faktury vat w formie elektronicznej.

7. Sprzedawca / Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za błędne dane podane do wystawienia faktury VAT lub inne błędnie podane dane Usługobiorcy.

8. Sprzedawca / Usługodawca może pobierać dodatkowe opłaty przy niektórych formach płatności i dostawy (np. za pobraniem, płatność kartą w paczkomacie i inne). Dodatkowa opłata będzie widoczna po wybraniu dodatkowo płatnej formy płatności/dostawy w Formularzu Zamówienia.

9. Klient/Usłubiorca może dokonywać płatności za pomocą m.in.:

 • W przypadku dostawy wysyłkowej: kart płatniczych i kredytowych, przelewu bankowego, systemu BLIK, systemu PayPal, za pobraniem gotówką kurierowi,
 • W przypadku odbioru własnego: kart płatniczych i kredytowych, przelewu bankowego, systemu BLIK, systemu PayPal,  a w chwili odbioru także gotówką.

Nie wszystkie formy płatności muszą być dostępne w danej chwili.

10. Głównym operatorem płatności Sklepu Internetowego jest DotPay.

11. Weryfikacja Zamówienia, która skutkuje przyjęciem Zamówienia do realizacji rozpoczynana jest dopiero po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę / Usługodawcę – w przypadku „płatności z góry”, lub od razu po otrzymaniu Zamówienia w przypadku płatności za pobraniem lub z odbiorem własnym.

12. Nieotrzymanie przez Sprzedawcę wpłaty przy równoczesnym złożeniu Zamówienia z płatnością „z góry” przez 7 dni tożsama jest z wycofaniem Klienta / Usługobiorcy z Zamówienia.

13. W przypadku, jeśli Towar wysyłany jest za pobraniem a Klient / Usługobiorca nie odbierze przesyłki i nie dokona płatności Sprzedawca / Usługodawca ma prawo do obciążenia Klienta / Usługobiorcę kosztami transportu i zwrotu Towaru.

14. Jeżeli Klient / Usługobiorca nie odbierze Towaru wysłanego za pobraniem, a zatem równocześnie nie dokona płatności to zostanie on obciążony przez Sprzedawcę / Usługodawcę kosztami przesyłki, zwrotu a także wszystkimi innymi kosztami związanymi z handlingiem nieodebranej przesyłki.

VI. DOSTAWA

1. Towary dostarczane są tylko na teren Rzeczypospolitej Polskiej i terytorium krajów wspólnoty celnej wynikającej z traktatów Unii Europejskiej.

2. Towary dostarczane są wybranym w Formularzu Zamówienia sposobem, w tym m.in firmami kurierskimi lub spedycyjnymi. Towary mogą też być odebrane bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy / Usługodawcy.

3. Czas wysyłki Towarów podany jest w Sklepie internetowym na stronie każdego produktu osobno.

4. Jeżeli Zamówione Towary posiadają różne czasy wysyłki to za graniczny czas przyjmuje się czas najdłuższy.

5. Czas transportu towarów wynosi zazwyczaj jeden roboczy dzień, jednak warunki świadczenia usług przewoźników zakładają możliwość wydłużenia się czasu realizacji części dostaw do 3 dni.

6. Jeżeli dostawa nie będzie mogła być zrealizowana z jakichkolwiek powodów logistycznych, w tym nie będzie mogła być zrealizowana wg parametrów wynikających z Zamówienia – Sprzedawca może zwolnić się zobowiązania poprzez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu produktu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie. Jednocześnie Sprzedawca poinformuje Klienta pisemnie o prawie Klienta do nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na nasz koszt. [Podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827)].

7. Prawo własności Towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Klienta w momencie podpisania dokumentów odbioru Towaru przez Klienta.

8. Klient ma obowiązek sprawdzić stan wizualny i techniczny otrzymanej przesyłki, a także zawartego w niej Towaru (stan, ilość itp.). Swoje uwagi dot. uszkodzeń przesyłki i/lub zawartości (Towaru) może zgłosić od razu kurierowi, Sprzedawcy / Usługodawcy w ciągu 7 dni, lub przewoźnikowi w ciągu 7 dni.

Zaleca się dokonanie zgłoszenia przewoźnikowi nawet w przypadku, jeśli nie widać uszkodzeń paczki, a występują braki ilościowe lub uszkodzenia Towarów wewnątrz paczki.

9. Jeżeli czas dostępności różnych Zamówionych Towarów jest znacząco różny Sprzedawca / Usługodawca zastrzega sobie możliwość podzielenia dostawy na mniejsze partie i wysyłkę ich partiami na swój koszt (koszt dostawy po stronie Klienta się nie zmienia). W takim przypadku, jeśli z jakiegoś powodu niezrealizowana część Zamówienia zostałaby anulowana Klient otrzyma proporcjonalny zwrot kosztów Dostawy.

VII. ZASADY DODAWANIA ORAZ PUBLIKOWANIA OPINII

1. Zasady zamieszczania opinii użytkowników na temat produktów będących w ofercie budniok.com.pl/sklep, prowadzonym przez Budniok Technika Sp. z o.o. Czechowice-Dziedzice, 43-502, ul. Narutowicza 79.

2. Opinia użytkownika serwisu to jego subiektywna wypowiedź w temacie oceny zakupionego towaru. Użytkownik może przyznać ocenę produktu w formie gwiazdek od 1 do 5.

Kupujący musi być zalogowany na swoim koncie, aby móc dodać ocenę i komentarz. Opinia o produkcie powinna być bezstronna i obiektywna jako użytkownika produktu.

3. W celu opublikowania opinii użytkownik powinien podać następujące dane, tj.:

 • Ocenę w skali od 1 do 5 gwiazdek,
 • Tytuł opinii,
 • Adres e-mail (niewidoczny dla innych użytkowników serwisu),
 • Oznaczenie autora (imię lub nick),
 • Opinię.

4. Po wypełnieniu i wysłaniu opinii sprzedawca przed publikacją weryfikuje opinie po adresie e-mail pod kontem zgodności jej treści z zasadami prawa.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w serwisie.

budniok.com.pl może odmówić publikacji, gdy:

 • zawiera informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd innych użytkowników,
 • narusza dobre obyczaje, wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, zawiera treści faszystowskie, pornograficzne, obraża uczucia religijne, zawiera treści wulgarne,
 • narusza prawa osób trzecich, zawiera ich dane( adresy mailowe, numery telefonów),
 • zawiera treści spamowe,
 • zawiera treści reklamowe,
 • odwołuje się do innych konkurencyjnych portali, sklepów internetowych, porównywa rek cenowych.

5. Jeżeli użytkownik doda opinię w sposób opisany w punkcie 3 oraz poda swój adres email, następuje weryfikacja przez budniok.com.pl, po której opinia zostaje dodana jako potwierdzona przez sklep.

6. Na wyraźną prośbę klienta treść opinii może zostać ukryta lub usunięta dla innych użytkowników sklepu, ale przyznana ocena w formie gwiazdek wliczana jest w ogólną ocenę sklepu i towaru.

7. Nie jest dopuszczalne dodawanie Opinii w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Budniok Technika, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Budniok Technika; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej Usługi, Zamówienia lub Towarów.

2. Reklamacja w sprawie Usługi lub Zamówienia lub Towarów należy złożyć e-mailowo na adres: sklep@budniok.com.pl lub biuro@budniok.com.pl, lub w formie pisemnej na adres: Budniok Technika Sp. z o.o., ul. Narutowicza 79, 43-502 Czechowice-Dziedzice.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

 • dane Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej),
 • nr zamówienia lub numer dokumentu sprzedażowego i wskazanie produktu.
 • uzasadnienie reklamacji.

Sprzedawca rekomenduje użycie formularza zamieszczonego TUTAJ.

4. W celu rozpatrzenia reklamacji Usługodawca może zadać dodatkowe pytania dot. przedmiotu reklamacji. Odpowiedź przez Usługobiorcę na pytania jest konieczna w celu poprawnego rozpatrzenia reklamacji.

5. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej reklamacji wraz z Towarem.

6. Jeżeli Towarem są materiały podlegające wbudowaniu Klient zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny Towaru przed montażem.

7. Koszt ponownej wysyłki Towaru ponosi Sprzedawca. Wybór sposobu ponownej dostawy leży po stronie Sprzedawcy.

8. Sprzedawca może zażądać zwrotu reklamowanego produktu. W takim przypadku ponosi on koszt przesyłki tego Towaru od Klienta do siebie. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość uzależnienia ponownej wysiłki Towaru od wcześniejszego zwrotu Towaru wadliwego.

9. W przypadku braku konieczności odsyłania produktu wadliwego, Klient zobowiązany jest do jego utylizacji na własny koszt.

10. W przypadku stwierdzenia wadliwości Towaru poprzez przyjęcie reklamacji przez Sprzedawcę, w pierwszej kolejności Towar może zostać wymieniony na nowy, lub może zostać obniżona jego cena (jeśli kluczowe funkcjonalności dla Klienta pozostały zachowane, a wymiana może być zbyt kłopotliwa), a dopiero w dalszej kolejności przyjmuje się za możliwy zwrot środków.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty zakupu bez podania przyczyny.

2. Deklarację odstąpienia od umowy należy złożyć e-mailowo na adres: sklep@budniok.com.pl lub biuro@budniok.com.pl, lub w formie pisemnej na adres: Budniok Technika Sp. z o.o., ul. Narutowicza 79, 43-502 Czechowice-Dziedzice. Jeżeli deklaracja jest wysyłana e-mailem, to nie musi być zeskanowanym dokumentem papierowym opatrzonym własnoręcznym podpisem, jeśli jest wysyłana z adresu e-mail użytego do dokonania zakupu i/lub powiązanego z Kontem Użytkownika.

3. Prawidłowa deklaracja odstąpienia od umowy powinna być złożona wg WZORU i musi zawierać wypełnione wszystkie pola oznaczone jako wymagane. W razie brakujących informacji Sprzedawca będzie kontaktował się z Klientem w celu uzupełnienia informacji.

4. Po otrzymaniu poprawnej deklaracji odstąpienia od umowy Sprzedawca do 7 dni potwierdzi fakt otrzymania deklaracji i skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia szczegółów odbioru Towaru zwracanego.

5. Klientowi przed tym czasem nie wolno zwracać Towaru Sprzedawcy, a Sprzedawca nie ma obowiązku odbioru przesyłki ani zwrotu środków, w tym za pobraniem.

6. Sprzedawca zwróci pełny koszt zakupu zwracanych Towarów oraz koszt transportu zakupionych Towarów od Sprzedawcy do Klienta w najtańszej opcji. Jeżeli zwracana jest część Towarów zakupionych, zwrot kosztów transportu będzie proporcjonalny.

7. Zwrot środków nastąpi w przeciągu 7 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę zwracanych Towarów, jeżeli te będą nienaruszone, nie uszkodzone i niezmienione.

8. Kupujący pokrywa koszt transportu zwracanych Towarów.

9. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje na produkty sprowadzane na zamówienie, produkowane lub obrabiane na zamówienie, specjalnie konfekcjonowane, opatrzone datą ważności lub sprzedawane jako uszkodzone lub niekompletne.

10. Prawo do odstąpienia od umowy może zostać zastosowane do jednego lub wielu Towarów z danej transakcji Sprzedaży. Jedynym zastrzeżeniem jest, że nie może dotyczyć części kompletu.

X. ZAKAZ DOSTARCZANIA PRZEZ KLIENTA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM I BEZPRAWNEGO KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW SKLEPU

1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

2. Usługobiorca nie może korzystać z materiałów zamieszczonych w Sklepie internetowym, w szczególności zdjęć, opisów, kart katalogowych, deklaracji zgodności, innych dokumentów dla celów innych niż wynikające z procesu inwestycyjnego dla realizacji którego zostały zakupione Towary lub potencjalnie zostaną zakupione. W szczególności dotyczy to zakazu wykorzystywania wcześniej wskazanych materiałów do prowadzenia przez Usługobiorcę dalszej odsprzedaży Towarów lub wykorzystywania przy sprzedaży innych produktów, lub tworzenia przez Usługobiorcę swoich materiałów marketingowych i promocyjnych, a także wykorzystywania ich w jakichkolwiek publikacjach prasowych i/lub internetowych.

XI. DANE OSOBOWE

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych klientów i usługobiorców sklepu opisane są w Polityce Prywatności.

XII. PRAWA AUTORSKIE

1. Strona internetowa Sklepu internetowego jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane wyraźnie Użytkownikowi/Usługobiorcy na podstawie niniejszego Regulaminu pozostają zastrzeżone na rzecz Usługodawcy lub podmiotów udzielających Usługodawcy licencji na korzystanie z poszczególnych utworów prezentowanych w postaci zawartości Strony internetowej.

2. Użytkownik/Usługobiorca może korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu internetowego w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27.07.2001 r. o ochronie baz danych.

3. Część produktów oferowanych w Sklepie Internetowych jest objęta Patentami, Wzorami Użytkowymi, Wzorami Przemysłowymi i innymi krajowymi lub międzynarodowymi zastrzeżeniami. Jakiekolwiek kopiowanie takich produktów, a w szczególności wprowadzanie ich do sprzedaży jest bezprawne i powodować będzie kroki prawne usługobiorcy.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Technicznym operatorem, dostawcą usługi sklepu internetowego i administratorem sklepu jest Budniok Technika Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Narutowicza 79,  NIP: 547 218 31 57, telefon nr 32737 57 15.

2. Usługodawca ma prawo zmienić Regulamin z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:

1) Wprowadzenie nowych Usług, zmiana lub zaprzestanie świadczenia dotychczasowych Usług, w szczególności w skutek zmiany polityki handlowej Usługodawcy, zmian otoczenia rynkowego Usługodawcy wskutek postępu technicznego, technologicznego, informatycznego, zmiany przepisów prawa.

2) Wprowadzenie nowych lub zmiana dotychczas obowiązujących przepisów prawa dotyczących Usługodawcy, w szczególności mających wpływ na świadczenie usług drogą elektroniczną lub zawieranie umów na odległość, regulujących prawa i obowiązki konsumentów,

3) Zmiany lub pojawienia się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów, albo decyzji organów władzy i administracji publicznej wpływających na działalność Usługodawcy.

3. Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej przypisany do Konta. Usługobiorca będzie związany postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowie Umowy w terminie czternastu dni od dnia jego powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez Usługodawcę z Usługobiorcą za pośrednictwem Sklepu internetowego do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2019 r.

X
Zapytaj o produkt Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Proszę zostawić swój prawidłowy adres e-mail poniżej.